Roza lui Paracelsus

Roza lui Paracelsus

Din atelierul său, aflat în două încăperi scobite sub pământ, Paracelsus îi ceru Dumnezeului său, vagului său Dumnezeu, oricărui Dumenzeu, să-i trimită un discipol. în sobă, un palid foc proiecta umbre neregulate. Să se ridice pentru a aprinde lampa de fier ar fi cerut un efort mult prea mare. Paracelsus, toropit de oboseală, uită de rugăciunea formulată. Noaptea înghiţise athanorul şi prăfuitele alambice, când cineva bătu în uşă. Pe jumătate adormit, Paracelsus se ridică, urcă cele câteva trepte ale scării în formă de melc şi deschise unul dintre canaturile uşii. Un necunoscut trecu pragul. Părea, şi el, din cale-afară de ostenit. Paracelsus îi arată o laviţă; celălalt se aşeză în tăcere. La început nu rostiră nici un cuvânt, iar mai apoi magistrul curmă, primul, tăcerea.

[img align=left]https://atheneum.ca/sites/test7.atheneum.ca/files/uploads/img42111bc9d884f.gif[/img]Din atelierul său, aflat în două încăperi scobite sub pământ, Paracelsus îi ceru Dumnezeului său, vagului său Dumnezeu, oricărui Dumenzeu, să-i trimită un discipol. în sobă, un palid foc proiecta umbre neregulate. Să se ridice pentru a aprinde lampa de fier ar fi cerut un efort mult prea mare. Paracelsus, toropit de oboseală, uită de rugăciunea formulată. Noaptea înghiţise athanorul şi prăfuitele alambice, când cineva bătu în uşă. Pe jumătate adormit, Paracelsus se ridică, urcă cele câteva trepte ale scării în formă de melc şi deschise unul dintre canaturile uşii. Un necunoscut trecu pragul. Părea, şi el, din cale-afară de ostenit. Paracelsus îi arată o laviţă; celălalt se aşeză în tăcere. La început nu rostiră nici un cuvânt, iar mai apoi magistrul curmă, primul, tăcerea.

- Ţin minte chipurile dinspre Apus ca şi pe acelea dinspre Răsărit, spuse el fără o anume emfază. Dar nu ţin minte chipul tău. Cine eşti şi ce voieşti de la mine? Numele meu nu are însemnătate, răspunse celălalt. Am colindat trei zile şi trei nopţi ca să ajung până aici. Vreau să fiu ucenicul tău. Ţi-am adus, iată, întregul meu avut.

Scoase la iveală un săcuşor de piele şi, cu mâna dreaptă, îl răsturnă pe masă: se prelinse un şuvoi de galbeni.

Paracelsus, pentru a-şi aprinde lampa, fusese nevoit să-i întoarcă spatele. Când se întoarse iar către noul venit, observă că acesta ţinea o roză în mâna stângă. Roza îl nelinişti.

Se aplecă, îşi împreună vârfurile degetelor şi spuse:

- Mă crezi în stare să făuresc piatra care să preschimbe elementele în aur. Dar eu nu aurul îl caut, şi dacă aurul te preocupă, nu-mi vei fi niciodată ucenic.

- Aurul nu mă preocupă de fel, răspunse celălalt. Galbenii aceştia nu sunt altceva decât o mărturie a dorinţei mele de a învăţa. Aş dori să-mi arăţi Piatra Filozofală. Vreau sa te însoţesc pe drumul care duce la Piatră.

Paracelsus rosti rar:

- Drumul este piatra. Piatra este punctul de pornire. Dacă nu înţelegi acest lucru, n-ai început încă să înţelegi. Căci ţelul este în fiecare dintre paşii tăi.

Celălalt îl privi neîncrezator. îl întrebă cu glas schimbat:

- Dar există oare un ţel?
Paracelsus izbucni în râs.

- Detractorii mei, care nu sunt la fel de numeroşi pe cât sunt de stupizi, susţin contrariul şi mă învinovăţesc de impostură. Eu nu le dau dreptate, însă n-ar fi cu neputinţă ca totul să fie o iluzie. Ceea ce ştiu e că drumul există.

Urmă o tăcere şi apoi celălalt spuse:

- Sunt gata să-l străbat împreună cu tine, chiar dacă ar fi să cutreierăm vreme multă. îngăduie-mi să trec deşertul. îngăduie-mi să întrezăresc, fie şi de departe, pământul făgăduit, chiar dacă astrele mi-ar interzice apoi să-l ating. Dar, înainte de a începe această călătorie, voiesc o dovadă.

- Când? întrebă Paracelsus, cu nelinişte.

- în clipa aceasta, răspunse discipolul, aratând dintr-odată o bruscă obstinare.

începuseră să converseze în latină, acum vorbeau în germană.[pagebreak]Tânărul ridică roza deasupra capului.

- Se spune, rosti el, că tu poţi arde un trandafir în flăcari, pentru a-l face să renască apoi din propria-i cenuşă, cu ajutorul artei şi al priceperii tale. îngăduie-mi, aşadar, să fiu martor acestei minuni. Iată ce-ţi cer, şi îţi ofer, apoi, întreaga viaţă.

- Eşti foarte credul, spuse magistrul. Şi n-am ce face cu credulitatea: eu am nevoie de credinţă.
Celălalt insistă:

- Tocmai pentru ca nu sunt credul vreau să văd cu proprii mei ochi pierirea şi renaşterea acestei roze.
Paracelsus o luase în mână şi se juca, vorbind, cu petalele ei.

- Eşti credul, continuă. Spui ca aş fi în stare s-o nimicesc?

- Oricine ar fi în stare s-o nimicească, spuse discipolul.
- Te înşeli. Crezi, oare, că este cu putinţă să trimiţi ceva în neant? Crezi că întâiul Adam a izbutit, în Paradis, să distrugă măcar o singură floare, măcar un singur fir de iarbă?

- Nu ne aflăm în Paradis, răspunse tânarul cu încăpăţânare; aici, sub razele lunei, totul e pieritor.

Paracelsus se ridicase.
- Şi în care alt loc ne aflăm atunci? Crezi, oare, că divinitatea ar putea să creeze un spatiu care să nu fie Paradisul? Crezi, oare, că prăbuşirea constă în altceva decât în a ignora tocmai faptul că ne aflăm în Paradis?

- O roză poate arde, spuse provocator discipolul.

- Mai este foc în vatră, răspunse Paracelsus. Dacă ai azvârli această roză în jăratec, ai putea crede că flăcările au mistuit-o şi că cenuşa este cea care-i reală. îţi spun că roza e eternă şi că doar aparenţa poate să se schimbe. Mi-ar fi de ajuns o vorbă pentru ca tu, apoi, s-o ai din nou în faţa ochilor.

- O vorbă? spuse discipolul, surprins. Athanorul e stins, alambicele sunt acoperite de colb. Ce-ai putea face pentru ca ea să renască?

Paracelsus îl privi cu tristeţe.

- Athanorul e stins, repetă el, iar alambicele sunt acoperite de colb. De-a lungul zilei folosesc, însă, cu totul alte instrumente.

- Nu îndrăznesc să te întreb care anume, spuse celălalt, cu maliţie şi umilinţă.

- Vorbesc de acela pe care l-a folosit divinitatea pentru a crea cerul şi pământul, şi pe care păcatul originar ni-l ascunde. Vorbesc de Cuvântul dezvăluit de Kabbala.

Discipolul spuse atunci pe un ton rece:

- Te rog cu umilinţă să te învoieşti a-mi arăta pieirea şi întoarcerea rozei. Puţin îmi pasă dacă operezi cu Verbul ori cu athanorul.

Paracelsus rămase pe gânduri. în cele din urmă spuse:

- Dacă aş face-o, ai spune că e vorba despre o aparenţă impusă de magia ochilor tăi. Miracolul nu ţi-ar da încrederea pe care o cauţi. Aşadar, lasă roza.

Mereu neîncrezător, bănuielnic, tânărul îl privi. Magistrul ridică vocea şi-i spuse:

- La urma urmelor, cine eşti tu, pentru a năvăli astfel în casa unui magistru şi a cere de la el un miracol? Ce-ai făcut tu pentru a merita un asemenea dar?

Celălalt răspunse, tremurând:

- Ştiu bine că n-am făcut nimic. îţi cer, în numele tuturor anilor pe care-i voi petrece trudind în umbra ta, să-mi îngădui să văd cenuşa, apoi roza. Nu-ţi voi cere nimic altceva. Voi crede în mărturia ochilor mei.

Cu o mişcare bruscă, luă trandafirul roşu pe care Paracelsus îl lăsase pe pupitru şi îl azvârli în flăcări. Trandafirul îşi schimbă culoarea şi, după câteva clipe, din el nu mai rămase decât o mână de cenuşă. Clipe în şir, discipolul aşteptă cuvântul şi miracolul.

Paracelsus rămasese de gheaţă. Spuse cu o ciudată simplitate:

- Toţi medicii şi toţi spiţerii din Basilea afirmă că aş fi un impostor. Poate că au dreptate. Aici odihneşte cenuşa care a fost cândva roza şi nu va mai fi niciodată.

Tânărul se simţi cuprins de ruşine. Paracelsus era un şarlatan sau un simplu vizionar, iar el, un intrus, dăduse buzna în casa lui şi acum îl silea să admită că faimoasele-i puteri magice nu sunt decât formule găunoase.

îngenunche şi rosti:

- Sunt de neiertat. Mi-a lipsit fervoarea pe care Atotputernicul o cere de la credincioşi. îngaduie-mi să mai privesc o dată cenuşa. Mă voi întoarce când voi fi mai puternic, atunci voi fi discipolul tău, iar la capătul drumului voi vedea roza.

Vorbea cu o autentică pasiune, care nu era, însă, decât milă pentru bătrânul magistru, atât de venerat, atât de încolţit, atât de ilustru şi, la sfârşitul vieţii, atât de gol pe dinăuntru. Cine era el, Johannes Grisebach, pentru a descoperi, cu sacrilega-i mână, că îndărătul măştii nu se afla nimeni?

Să-i lase galbenii ar fi părut o umilinţă. Şi-i luă, aşadar, la plecare. Paracelsus îl însoţi până la capătul scării şi-i spuse că va fi întotdeauna binevenit. Amândoi ştiau că nu se vor mai vedea niciodată. Paracelsus rămase singur. înainte de a stinge lampa şi de a se aşeza în fotoliul scâlciat, răsturnă grămăjoara de cenuşa în mâna lui concavă şi rosti un cuvânt cu glas scăzut. Roza reapăru.

Culeasă de Sebastian Stoica